www/janvanderzeeterschelling.nl      Bezoekersteller  

                  Geluidsfragment van het Terschellinger volkslied

     O Schylge myn lântse what hab ik Dy jeaf. Al hwa Dy net priizet dy fynt my toch deaf.Al hwa Dy net priizet dy fynt my toch deaf

           Dan slût ik myn earen, of geet it te bont, dan kan ik net swye, mar straf se terstond, dan kan ik net swye, mar straf se terstond.

                        O Schylge myn lântse, sò droech en sò heach, hwat  leisto dir froalik, de Noardsè ynt eag., hwat  leisto dir froalik, de Noardsè ynt eag

                                 Hò trots bin dyn dunen, hó wyt is dyn sân, hó grien bin dyn helmen, myn jeaf Schylgerlân., hó grien bin dyn helmen, myn jeaf Schylgerlân.

                                                O Schylge myn lântse, do leist my oant hort, hwa dy net rys priizet, dy docht dy te kort, hwa dy net rys priizet, dy docht dy te kort.               

                                                             Só lang asto steeste, só fest op dyn sân, wês fol brave minsken, myn jeaf Schylgerlân, wês fol brave minsken, myn jeaf Schylgerlân.

                                                                                                                   

  HARTELIJK WELKOM OP MIJN WEBPAGINA

 

       EVEN VOORSTELLEN   Jan van der Zee 

      ( 4 pagina's tekst met geluidsfragmenten) en 3 pagina's vragen )

          

    FOTOGALERIE   (10 pagina's met 192 foto's)

         

    TERSCHELLINGER LIEDJES EN GEDICHTEN

       (180 pagina's met geluidsfragmenten)

 

                 CONTACT  j.vander.zee@hetnet.nl