TERUG NAAR LIEDERENBUNDEL

          Hoort vrienden hoort een lied:

 

            LIEDERENSCHAT VAN TERSCHELLING

                            

 

                    

              INHOUD  - TITEL EN BEGINREGEL

  69      Aan de oever van een snelle vliet

  85      Aan ‘t beekje voor mijn woning

  29e    Abbe Laas in Bartje Klaas

  66      Adieu lieve meisjes van Bergen op

  82      Adieu Sophie, hier is mijn hand

  72      Al in de stad van Wenen

  31      Al in de weide zo gaan wij zoeken

  22      Als de rombom heeft geslagen

  50      Als de zon is uit de kim gerezen

139      Als hier een pot met bonen stond

149      Als pas de bakens zijn verzet

109      Als weer de kou gaat komen

152      Als we varen op de baren

  38      Antoon en Anna

  38      Antoon was een ferme jongen    

    0      Aon Schylge

  29d    Arabiere Keltsje

135      As fremde my freije

  30      Avondlied of Avondzang

  13      Beelden uit mijn kinderjaren

135  ‘k Bin Schylger  - as fremde

144  ‘k Bin Schylger - sin fan ‘t brokje lân

155      Cidle zat op ‘t rozenbankje

    4      Curacau ‘k heb jou zo menignaal

  56      Daar achter in die velden

103      Daar boven uit het vensterke

  55      Daar buiten in die velden

    1      Daar leefde van verre al aan de dijk   

  52      Daar waar vele schepelingen

  49      Daar waren twee koningskind’ren

  25      Daar was eens een herderinnetje

  46      Daar was eens een meisje van Sinterniklaas

  60      Daar was laatst een meisje loos

  61      Daar was laatst een molenaarszoon

  89      Daar was laatst een oud soldaat

    7      Daar zijn veel meisjes in ons land

109      Dansen op Terschelling

  26      De Antwerpse spoorweg

  31      De arme Coridon

116      De bange nacht is wer forby

125      De batterij

  70      De boze koning

137      De Brandaris

124      De koegel is deur de kerk

  87      De lange dag is weer voorbij

    5      De liefde baart veel wonder

  85      De lindeboom

  52      De loods  - Daar waar vele schepeling

  84      De loods   - Waar de orkanen

  73      De lustige varensgezel

  41      De Lutine

    1      De meid en de moordenaars

  66      De meisjes van Bergen op Zoom

  95      De moeder weent een droeve traan

  99      De moord in Pruisen

  43      De Oost-Indie vaarders

128      De post

  70      De schone Anna diende

  10      De schone bloem of schone bruid

153      De schoorsteenveger

  63      De schildwacht

  91      De Schylger flag

  76      Des Konings grenadieren

127      De son most ynt hort ha

  97      De spinster

    8      De treurende Minnares

  96      De uil

123      De valsche minnaar

  36      De Vlaamse meid

  50      De Visser en zijn meisje

  68      De visserman

    7      De vrolijke jonkman

155      De verassing

  56      De verdronken erfenis

  87      De vergenoegde vrouw

  62      De verliefde slavin

143       De wachtende minnares

146      De wijndiefstal

  92      De wrede ouders

126      De zeven rovers

  60a    Dir waes lest in famke loas

  96a    Drie boeren van Baaiduinen

  15      Drie ruitertjes

  81      Drie schuintam boers

137      Dwors troch de banning

  80  o’ Dag, o langewenste dag

    6      Een boer, een boer en een edele boer

  78      Een dennenboom stond in het dal

  94      Een drietal gezellen trok over de Rijn

  25      Een herderinnetje

  42      Een jonge speelman ging met rasse

153      Een juffrouw had haar meid geklaagd

  78      Een lied van de beproefde trouw

126      Eens doolden zeven rovers rond

  59      Er vrijde eens eens ruitertje

    2      Er zou eens een jager uit jagen gaan

  54      Er zou eens een magetje vroeg opstaan

    9a    Fier yn ‘t heage Noarden

  51      Flak oer ús hus op ‘e hoek fan it glop   

 41a    For Schylge lei in schip

118      Fry waeit de stormwyn oer Schylgerlân

  77      Gangspilliedje

  30      Gij komt o stille avond

148      Haven, haven, veilige haven

  90      Hear minsken, hear nű oan

105      Heft uit der golven blauwe schoot

  39      Helaas wat een bedroefde tijd

  64      Het afscheid

    1a    Het avondklokje

    5      Het Antwerpse meisje

110      Het bedelaarskind

  25        Het herderinnetje

  13      Het hutje bij de zee

  46      Het meisje van Sinterniklaas

133      Het minnend paartje

  34      Het Pieter  Siltsies burebierlied

  59      Het ruitertje

  32      Het schip ligt op de ree te deinen

  72      Het soldaatje van Wenen

  39      Het vergaan van de Terschellinger

  47      Het vrouwtje van Stavoren

  69      Het weesmeisje

112      Het West-Aletalied

145      Heijermans, Op hoop van zegen

138      Hier is onze fiere Pinksterblom

128      Hier loop ik alle eeuwens

  20      Hoe helder de zon en hoe duister de

    3      Hoe kan een zee zijn zonder baren

  27      Hoe vrolijk kan een boer niet leven

106      Hoe vrolijk is het zeemansleven

  33      Hoe vrolijk is ‘t op zee te varen

123      Hoort dochters hoort

  99      Hoort vrienden hoort een lied  - Pruizen

  47      Hoort vrienden hoort een lied  - Stavoren

121      Hup supen gorten brei

  91      Hys’j op de vlag, de Schylger vlag

    8  o’ Heer waar mag mijn minnaar wezen

  18      Ik ben er de groeneland’s straatjes

  75      Ik ben er laatst door een straatje gegaan

152      Ik ben geboren tussen ‘t schuim

    4a    Ik ben het wakend oog

  40      Ik kwam er laatst over lands bergjes

  34      Ik liep er laatst op een morgenstond

148      Ik sta aan het eind van de reis

102      Ik voer laatst over zee

108      Ik weet er een land in het wijd van de

  98      Ik zal u van de schooi gaan zingen

  97      Ik zat te spinnen voor mijn deur

  11      Ik zing Jan Stoffels lof

  14      In âld lietse yn in ny kleetse

  26      In Antwerpen heeft men een spoorweg     

  35      In de duisternis der bossen

  83      In een lief klein need’rig hutje

  92      In Engeland woond’ een koopman rijk

  44      In ‘t lommer van ‘t prieeltje ( West)

    9      In ‘t Noorden van ons eiland

  90      It Schylger wyfke

  11      Jan Stoffelslied

135      K’bin Schylger - as fremde

  23      Kloris en zijn bruidje

119      Kolijn een brave boerenzoon

125      Komt laten wij een batterij opslaan

  40      K’wam er laatst over lands bergjes

108      K’weet er een land in het wijd van de

  98      K’zal u van de schooi gaan zingen

  74      Land en zeeman

117      Levenslijn

  40a    Lest ron ik oer dune, da saech ‘k yn de

  36      Liefhebbers hoort, hoort hoe een Vlaamse meid

  24      Lieve schipper vaar mij over  

105      Loflied op Terschelling

107      Loflied van Terschelling

  12      Luistert oud en jong van jaren

  71  ‘t   Licht straalt van verre

151  ‘t  Looze vissertje

    4      Matrozenlied  - Curacau

  88      Matrozenlied  - Mijn schat

150      Mei de herders mei

146      Meneer had in de kelder staan

  53      Mijn Julia is mij er ontnomen

  88      Mijn matroos

  88      Mijn schat is een matroos

  37      Mijn tamboerijn klinkt heel de dag

150      Monnen en wiiven in ben

  74      Morgen gaan wij weer naar zee

  14      Myn âlde ta sei lest tsjin my

  45  o’ Meisjes als ik u zo jong moest derven

  17      Naar het rozenland zo zijne wij gevaren

  57      Najaarsstem

  21      Napoleon waar zijt gij gebleven

116      Nei de storm

113      Oan de maen

  65      Oh God waar mag mijn minnaar wezen

  43      Ome Ruurd z’n versje

129      O myn Aaltsje

  44 a   Onder ‘t lommer van ‘t prieeltje ( Oost)

  77      Ons stuurman heeft er een meisje

114      Ons Terschelling

136      Onwennighyd

133      Op een schone zomermorgen

122      Op e Landerummer heide

120      Op ‘e stoel fon ode Kei

132      Op het eilandje Terschelling

131      Op het kerkhof zekeren nacht

145      Op hoop van zegen

  38a    Opoe had d’r hele leven

132      Op ons eilandje Terschelling

  68      Op zee te moeten zwerven

110      Over de bergen, door weer en wind

  80      O, dag, o langgewenste dag

    8      O, heer waar mag mijn minnaar wezen

  45      O, meisjes als ik u zo jong moest

    0      O, Schylge myn lântse

130      O, wat is die Sil toch aardig

  86      Piet en Geertje

  86      Pieter bracht laatst zijn beminde

  34      Pieter Siltsies burebierlied

  36c    Poesje poesje mauwe

  36b    Poeske poeske mauw 

  36a    Poeske maauw

  35      Rinaldo Rinaldini

108      Schellingerlandlied

100      Schylge

115      Schylgerlanersang

147      Schylgerlân do bist myn glorie

  29a    Sinte Marten ( West)

  29b    Sinte Marten ( Oost)

  29c    Sinte Marten ( Midsland)

  73      Stap met genoegen in mijn bootje

113      Stille maen, do steest so fredich

154      Ta ik gaan om riizen

151      Te Groenland op die klippen

  48      Terschelling is hoog verheven

  64      Toen ik voor de eerste maal ging varen

  15      Toen ik op Nederlands bergjes stond

  28a    Twae boeren fon Schylgerlôn

  28      Twee boeren van Terschellingerland

133      Twee geliefden

  79      Twie jutters van Mezlans

142   t’ Is de olie van de druiven

  71   t’ Licht straalt van verre

134   t’ Was al op een zondagmorgen

104   t’ Was ochtend een meisje ging wand’len 

    1a t’ Zonnetje gaat van ons scheiden

  23      Vaarwel bruidje schoon

  20      Van een moordenaar

  49      Van twee koning kind’ren

100      Verankerd met je stoere duinen

    3a    Vertrouwt op Hem

101      Vier Fransjes op de baan

  32      Voor  jou alleen

  41      Voor Schellinge lag een schip

  84      Waar de orkanen dond’rend loeien

117      Waar geweld van zilte jaren

107      Waar het somber  groen der dennen

114      Waar warm de hei haar purper spreidt

  57      Wanneer de zon met al haar pracht en

  76      Wat glinstert zoo prachtig bij ‘t schijnen

  19      Wat hoor ik hier in ‘t midden van de

  63      Wat is de schildwacht droef en bleek

143      Wat wordt het laat, de klok slaat acht

  67      Welkom, welkom Vaderland

101      Wel vrienden blijft wat staan

115      Wer klinkt oer bonte dunen

  93      West-Zuid-West van Ameland

  62      Wilt gij oh vreemdeling mij ontvluchten

111      Wir de golven van de Noardsee rolj’ op

136      Wirom bist myn hort so treurig

  51      Wy litte de minsken mar preitse

  40   k’Wam er laatst over’s lands bergjes

108   k’Weet er een land in het wijd van de zee

104   t’ Was ochtend een meisje ging wand’len

120      Yn et huus fon ode Kei

141      Yn us Hynkom sin lân

  43       Zeilen wij uit van Hellevoetsluis

140       Zeg pelgrim ziet gij deze steen

  29       Zestig boeren van Terschelling

  96       Ze waren met z’n beien

  16       Zoek vrij in ‘t warme Zuiden

  58       Zondagmorgen kregen wij de loods aan

  10       Zoo lang de boom zal bloeien

  98   k’ Zal u van de schooi gaan zingen

    1a t’  Zonnetje gaat van ons scheiden

            ********************         

 TERUG NAAR LIEDERENBUNDEL

HOME