9A FIER YN T HEAGE NOARDEN

wrden: P.Kasper (Oost in G) (* West geen bis)

 

1 Fier yn t heage Noarden, dir leit n stikje grong,

Ik mot dir faak oan tinke, omdat myn wods dir stong,

Want ik wit, as k t felit, dat k dy toch net mear fejit,

Want r is gyn plak op de wrold, wir ik toch so folle fan hold. ) bis *

 

2 Soms ron ik what te dwalen, oer dnen en lns strn,

Dan hear k de lortzen sjonge, as k liz ien t wyte sn,

Ik bin s bly, en s fry, as k dut eiln toch net hy,

Want do leist my nei on t hrt, dirom wol k hir net mear frt. ) bis*

 

3 Wir fienst noch helm en dnen, ik sou net witte wir,

Wir is noch sofol roemte, dat kriest allinnich hir,

t Is hir best, kriest dyn rest, om de Ast en om de West,

Want dut eiln spant de kron, kom dus gaauw op Schylge on. ) bis*

***************

 

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage