91 DE SCHYLGER FLAG

wrden: G,Knop

wiiz : B.D.Stobbe (oost in A )

 

1 Hysjop de flag, de Schylger flag, gyn flag op ierd is better,

Lit wapperje, flapperje, froalik ut, syn kleuren oer lan en wetter,

Waai ut myn Schylger flag waai ut, fier ien t rong kanst roepe:

For jild en goed en minsken nooit, for God alling wou k tjoepe.

 

2 So hat et wen, so is et nog, so sol et bloe nog jieren,

So lng do twaaist oer un folk, fan Schylgers yn hort en nieren,

So lng do sjochst de Schylger aard, so lng hearst Schylgers sprekke,

So lng de minsken fan dut ln, net mei et de brekke !

 

3 Waai t, O flag, myn Schylger flag, fry t oer ln en wetter,

Wir of ik bin yn duzze wrd, ik viel my nergens better,

As wir`k dyn read, dyn blaauw, dyn geel, dyn grien en wyt sjoch waaie,

Dy pracht'ge kleuren fan s flag, sjoch tsjin de luchten laaie.

***************

 

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage