90 IT SCHYLGER WYFKE

wrden: G.Knop (oost in C )

 

1 Hear minsken, hear nu oan, en lusterje nu tige goed,

Ik sjong fan Schylgerlan, fortel jomme fan bran en bloed,

Mar sjong eak fan in schylger wiif dat troch har grette moed,

De Ingelse wer hat ferdrown, en redden liif en goed.

 

2 It waes yn oarlochstiid, da leien ankerd op'e r,

Fan Schylge schip oan schip, dy dorsten for gyn jild nei s.

De Ingelse waren for'e kust, us float, dy waes ferslein,

En dirom wouen se`r net op t, en blouwen wir se lein.

 

3 De Ingelse admiraal, sei:"Jongens, dat is wat for my,

Dir lizze op`e r, de schippen fan de Kompeny,

Ik fear n gau nei binnen t, en stek dy float yn brn,

Dirop stjr ik op Schylge oan, en plunderje dat ln.

 

4 O, minsken, hear n oan, wat barre dingen hj h dien,

Fan'e heage waendune f, de Schylgers habbe`t allegear sien,

De lucht waes fol fan fjr en reek, de s waes read fan bloed,

Gyn minsk brocht er it libben f, dat k`n de Ingelse goed.

 

5 Noch dronken fan it bloed, bin hja yn sloepen oanroeid komd,

In eagenblik dirnei, steet Schyllinge yn fjr en gloed,

Allinnich de tsjerk en d' de Toer, dy ble stean as wacht,

Gyn minsk fynt mear syn hues werom, as komt de bange nacht.

 

6 `t Oermoedich Ingels' folk, geet n mei floeken en getier,

Belust op moard en brn, nei`t stil en fredich Aestkertier,

Geweren habbe `s op`e nek, en sabels yn`e hn,

Eak d' earme minsken fan om Aest, dy solle bite yn`t sn.

 

7 Yn ienen is`t deadstil: want op in borchje rocht fort,

Dir rize stinnen op, hja witte net wat dat bitsjut,

En dre eak net firder gean, en kykje bleek en strak:

Fan achter`n stien in wyfke komt, `t is klaid yn rok en jak.

 

8 Heach steet it op`e borch, de Ingelse dr gin stap mear gean,

"Ik bin it Strieper wiif, wol witte, wat jomm' hir komm' dwean",

"Och wyfke, jeaf, siz s n gau, wat is dat toch for stien,

Myn mannen woll' net firder gean, hja habbe spoken sien.

 

9 "Tel, Ingelsman, tl goed, en tl de stinnen dy`t dir stean,

Mar wat dir achter leit, de dusenden, dy kanst net sjean!

Mar asto`t wagest troch te gean, en kearste net werom,

Dan sost se sjean, mar self sjochst net, dyn schip en ln werom"

 

10"`t Is hir gyn suver spul", tocht da dy stre Ingelsman,

"Wi keare mar werom, ferlitte gau dut duvelsln",

Hja meitse n gau rochtomkeart,`t od wyfke sjocht se nei,

En tanket se Lieve Hear, for duzze wond're dei

***************

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage