76   DES KONINGS GRENADIEREN 

        (oost in D)

 1 Wat klinkt er zoo prachtig bij ’t schijnen der zon,

    Wat staat daar met kracht en geweld, die ’t hart en de ogen,

    Vereen’gen tot een bron, soldaten die trekken ten strijd.

    Zij trekken in de slag met hun overste vooraan,

    De muzikanten heffen, het  krijgslied thans aan,

    Wat voor de krijgsman wordt verricht,

    Hij ziet zijn meisje’s lief gezicht, men roept: “Heil de banieren”,

    Vaart allen wel, zij trekken in ’t veld,des Konings grenadieren.  ) bis

 

 2 Men hoort reeds de trommel, men nadert den dood,

    Daar stroomt op het slagveld hunbloed, daar wordt menig brave,

    Getroffen door `t ­lood, wel breekt hun`t hart,  niet de moed

    De dapppere krijgers, nog staan zij alleen,`

    t Geschut buldert ver door`t rumoer ja daarheen,

    Maar eensklaps klinkt `t geluid: "Hoera",

    Sta pal, de hulp die naakt weldra, voorwaarts, heft thans de banieren,

    De zeeg' is ons, zij staan vooraan, des Konings Grenadieren.   ) bis

 

 3 De slag is gewonnen,  het schemert `t  is nacht,

    Het maanlicht schijnt over het veld,  en schijnt op hen neer,

    Die de slag hebben volbracht,thans rusten z’op`t eervolle veld. 

    Zij liggen in groepen, de rust wel verdiend,

    De dood bracht hen samen, zoo vijand als vriend,

    Maar als `k op gindsche heuvel sta,

    Wat ligt daar toch zoo door elkaar, soldaten en officieren,

    Die stierven voor hun vaderland, des Konings Grenadieren.   ) bis

 

 4 Daar hoog in de hemel, vergadert de raad,

    Veldheren van vroegere tijd,   het waren eens mannen,

    In woord en in daad, gevallen zijn z' ook in den strijd.

    Men klopt aan de deur, ja des hemels zoo zacht,

    Treed binnen zo klinkt het, men heeft u verwacht,

    Respect voor deze legerschaar,

    Hun moed gaat boven`t volksgevaar, men kan Victoria vieren !

    Ik vraag aan U de ereplaats, voor Konings Grenadieren.    ) bis

 

          ***************

 

Geluidsfragment 

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage