51 WY LITTE DE MINSKEN MAR PREITSE

wrden: G.Knop ( Oost in D )

 

1 Flak oer us hues, op e hoek fan it glop, dir wennet n pracht fan in famke,

Ik wol har wol freie, mar as ik hjar sjoch, dan stin ik te triljen as n lamke.

Us mim seit: Do most net so bang weze sin, de minsken dy motte drom leitse,

Mar us mim en de minsken dy habbe net te frein, dy habbe mar makkelik preitsen.

 

2 Mar as de Sinterklaes komt yn`t ln, dan sol ik hjar noch wol rys sprekke,

Ik stjr jhar in pop en in letter dirby, dy solle it iis dan wol brekke.

Us Ta seit:"Mar jonkje, mei letter en pop, dir soste gyn famke mei krye",

Us Ta hat moai preitsen, dy hat al in wiif, mar ik mot`r noch mei frye.

 

3 De winter dy koom, mei sn en mei ies, de reden wren hallet fan solder,

Mei kressln gong it oer stienhrde grong, tot let yn'e jong, holder de bolder.

Us Mim seit:"Ik wit `r alles fan f, fan sleedzjen en reedzjen komt troujen,

Ws net so bleu, dan krysto dyn famd, dir kanste gerust op fortrouje".

 

4 En middys op`t iis, ask stong op it ein, dir saech ik hjar oan komme swiere,

"Wolst oplizze borman", se kike my oan, da wist ik,`t wordt brulloft fiere.

Us Mim seit:"N mot it mar gau wze eak", en s Ta seit:"f motte se meitse",

Mar s Mim en s Ta, dy jogge gyn cent, dy habbe mar makkelik preitse.

 

5 Ik siz tsjin myn famd:"`k Bin earem as Job, mar s Mim en s Ta sizze:"Trouje,

En as wy dat dogge, dan wit ik fort, dan moste de hele dei sjouje".

Se kike my oan, en se jooch my de hn, en sei:"Ik mot om dy leitse,

Hwat joch ik om sjoujen, ask bin by myn man, de minsken, dy litte wy preitse".

***************

 

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage