40a LEST RONG IK OER DUNE, DA SAECH `k YN DE FIRTE

wrden: G.Knop (Oost in C )

1 Lest rong ik oer dune, da saech k yn de firte,

Myn famd dir allinnich oert pad hinne gean,

En hja wonke en hja lonke mei har tsjustere eagen,

En ik frege:Wost mei my ut kuierjen gean?

 

2 "Ut kuierjen",sei se,dir ist n gyn tiid for,

Fan s Ta en s Mim mei`k net ronne mei dy,

Mar fanjong, as it maentse oan'e hemel schynt klearder,

Dan wolle wy kuierje, dan binne wy fry".

 

3 Ast sontse waes onder en`t maentse s restich,

S fronglik schynde op`t wetter en ln,

Da noom ik myn famd onder d'rmen en brocht hjar,

Fier fort nei it wetter op`t iensame strn.

 

4 D'oare mons,as it sontse waes krek t de kimen,

Da most ik nei s to, en sei hjar fearwol,

Mar n wit ik, as`k aenstens werom kom op Schylge,

De haven, wir`k myn ankers dan falle litte sol.

***************

Geluidsfragment 

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage