28a     TWAE BOEREN FON SCHYLJELÔN

               wórden: Iem Smit (oost in D) (Jan Fries en Ké Mier)

 

  1 Twae boeren fon uus Schyljelon, troffen un heel naar lot,

     Uus hele eilon, Aast in West, druwe ‘r nog mei de spot.

 

  2 Yn`t ôde jier,`t wae simmerswear, ider siet restig tuus,

     Doe yn de nei-nacht, de wyn stiek op, in gîe roon om`e huus.   ) bis *

 

  3 Un storm raasde oer et lôn, in jage et wetter op,

     Te schodzjen stie et hele huus, in de Hönjer toer syn top.   ) bis *

 

  4 `t Wae fon et ôde yn't ni-jier, dot so un storm uus trof,

     Dot snee in hagel foelen del, in stouwen fot as stof.     ) bis *

 

  5 Folle schiep doalden do nog roon, op `e heide in yn`t fjild,

     Gelokkig hi di fon te foar'n, syn schiepkes goed hie teld.   ) bis *

 

  6 Un ider gie er noe op ùt, in socht syn beesten op,

     Hi koom net idder wer nei huus, fodot se sieten yn't hok.  ) bis *

 

  7 Twae boeren út et dorp Aastrein, se hinen ider un pear,

     Har schiep wannen der nog fontrog,  jo fonen se ik net mear.       ) bis *

 

  8 Jo hinen deuze beesten nog, hallet fon Amelôn,

     In hinen se ik ollebei, betallet mei festôn.   ) bis *

 

  9 Jo ronen in sochten oeral om, of un oar se soms ik hie,

     Of as er hir of der nog ien,  onder huus of schóne stie.    ) bis *

 

10 Fon Jan Thijsen oof nei Aike fon Peit, frêgen se noe per tried,

     In oan un ider di se sagen, of hir of der ien stie.    ) bis *

 

11 Nog tinke wi oan deuze twae, wot har schiep foel ten deel,

     Meschien hangje se yn't liigwôn, of glidden wrog de keel.  ) bis *

 

12 Minsken tink forol om dut pear, wot un ongelok et kreeg,

     Wi winskje se un goed ni-jier, in et schippehok net leeg.     ) bis

                                                                 * Oost geen bis

 

          ***************

Geluidsfragment

 

Volgend lied 

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage