150 MEI DE HERDERS MEI

wrden: Richard v.d.Veen wiiz: Aus Bmen (oost in F)

 

1 Monnen wn wiiven in ben, wol noe gean,

Om mei de herders et hatsje te sjean,

Christus de Hear is fonnacht geboaren,

Ingelen sjonge dut yn koaren,

Bloe noe net stean.

 

2 Di heil en segen noe bringe sol,

Leit yn un krbke, fol strei yn un stol.

Wi wolle winskje dot for de minsken,

In for de dieren, hir op e iede,

Free komme sol.

 

***************

 

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage