144 `k BIN SCHYLGER

wrden: G.Knop wiiz: B.D.Stobbe (oost in D)


1 k Bin Schylger, sin fan t brokje lan, dat trotsich opriest ut de baren,

Dat ho de s it beukje mei, en ho de stoarm t mei schoeren trekke,

So fest as iser steet op t san, en siddert net for de gefaren.

 

2 `k Bin Schylger, oan myn ln gelyk, wol wze yn de wrd 'n frye,

Lit minsken beukje op myn aerd, en schoer' en trekke oan myn sprake,

As God mar jocht, dat`k net beswyk, se solle my net onderkrye.

 

3 `k Wol self bepealje as frye man, h ik myn libben yn wol richtse,

Ik hd gyn hn op, rd myself, solang myn rm en kop`t gedge,

Mar helpe wol`k, sofoll' ik kan, it libben yn de wrd ferlichtse.

 

4 En as se my brocht h'achter de Toer, en`k rekkenschip f mot lizze,

Dan sjoch ik Mim en s T, my oansjean, mei frgende blikken,

Wat is`t dan god, as`k antwordzje doer: "`k blou Schylger, dat mei`k sizze.

***************

 

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage