141 YN US HYNKOM SIN LAN

(oost in Bes)

 

1 Yn us Hynkom sin lan, Yn us Hynkom sin lan,

Der groeien de worteltsjes grou,

Ik wou wel om n oartje, da ik er de greaste ha sou,

De borntsjes di gin er mei stapje, de knyntsjes di gin er fan hapje,

Elk die nomt er n buske fol fan, wer belanje Hynkom sin worteltsjes dan ?

 

2 Noardoast, Noardwest, fan Nannem sn kooi,

Der stean de rapen grou.

Ik wou wel om n oartje, dat ik er de greaste h sou.

De borntsjes di gin er mei stapje, De knyntjes, di gin er fan hapje,

Elk die nomt er n bs fol fan, Ft waren Nannem sn raepkes dan.

***************

 

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage