14 IN LD LIETSE YN IN NY KLEETSE

wrden: G.Knop (oost in D)

 

1 Myn alde ta sei lest tsjin my, Ik wit in goeie famd for dy,

Dir moste mar mei trouje. ) bis

 

2 "It wachtsen dorret n lang gench, gin nei dyn famd en sprek n f,

Wannear geest mei hjar trouje". ) bis

 

3 "Myn famd"? sei`k da,"`k Wit nerges fan, ik hab noch noait in famke hawn,

En n mot`k s mar trouje"! ) bis

 

4 "Myn jonkje", sei myn Ta tsjin my, "Ik hab in famke socht for dy,

En dir most mei trouje". ) bis

 

5 "Och Ta, sei`k da,"Wol Ta net gean, ik dr gyn froulj yn`d eagen sjean,

Noch folle minder trouje". ) bis

 

6 Us Ta gong dalik dirop t, en stapte rocht nei Lysbet Pt,

Want dirmei most ik trouje. ) bis

 

7 "Wol ja", sei Lysbet,"`k Bin net bang, lit him mar komme,`k wachts allang,

En wol, wol graech rys trouje". ) bis

 

8 N waes 'r niks mear oan to dwean, of`k wou of net, ik most n gean,

En freie hjar to troujen. ) bis

 

9 Dir stong ik for myn famd hjar hues, en tocht, ik wou, hja waes net tues,

S bang bin ik for troujen. ) bis

 

10 Ik hie gyn droege tried oant liif, as`k sei tsjin Lysbet, do wst myn wiif,

Us Ta wol, dat`k dy trouje. ) bis

 

11 "Kom diryn", seise,"Set dy dl, gin nei de lde en fortl,

Dasto mei my wost trouje". ) bis

 

12 De lde chou in stoel by`t fjur, en `k spriek mei him wol oer it r,

Altyd mar troch fan troujen. ) bis

 

13 As d'lde klok sloech njoggen r, da sei de lde, dat`t bddtiid wr,

Mar net for hwa wou trouje. ) bis

 

14 Myn Lysbet schou hwat tichterby, ik fong dat wol hwat errich fry,

En se,:"Is dat n troujen"? ) bis

 

15 "Ei, mlle jonge",sei se da, "Dir moste krek in famd for ha,

Want erder kanst net trouje. ) bis

 

16 Hja koom s akelich tichterby, dat`k tocht, wat wol dy famd fan my,

Wol se n al mei my trouje? ) bis

 

17 `t Sweet briek my t, ik k net mear, ik wol nei hs to,`k bin so near,

Dat komt fan al dat troujen. ) bis

 

18 Da sei se in word, dat`k net forstong, mar`k ljouw, dat se my in ezel fong,

En toch wou se mei my trouje. ) bis

 

19 "Och Lysbet",sei`k,"Ik kry pin yn`t liif, myn tong wordt yn myn mule stiif,

`k Bin toch s bang for troujen". ) bis

 

20 "Ast bang bist, seise en gong stean, dan most mar gau nei dyn mim to gean,

Hast gyn forstn fan troujen. ) bis

 

21 Noch noait hab`k flein as op dy jong, noch noait s moai s hske fong,

Noait gin ik wer t troujen ! ) bis

***************

Geluidsfragment

 

Volgend lied 

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage