136 ONWENNIGHEID

wrden: G.Knop wiiz :Friedrich Glck: Schweizer Heimweh (oost in D)

1 Wirom bist myn hort so treurig, wat mot al dat kleagjen toch,

t Is so moai yn fremde lanen,

Hort, myn hort, wat miste toch ? ) bis

 

2 Wat ik mis? ik mis hir alles, `k mis myn dnen,`k mis myn strn,

`k Mis s hues en`k mis s borren,

`k Mis myn jeaf, jeaf Schylgerln. ) bis

 

3 `k Wol ynt sontse sitte kroaze, yn it wite, warme sn,

`k Wol de ltsen, sjonge heare,

Tankje' en prezj' s Schylgerln. ) bis

 

4 `k Wol de s sjean, as it maentse, op it wetter fronglik sjocht,

`k Wol de s sjean, as de stormwyn,

Brozend dir oerhinne fjocht. ) bis

 

5 `k Wol myn mimmeteal wer heare, yn de wrd, my niks s nei,

H`t, myn ho`t, bid God de Heare,

Dat it gu geborre mei. ) bis

 

***************

 

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage