135 `k BIN SCHYLGER

wrden: G.Knop wiiz : M.Eberwein (oost in Bes)

 

1 As fremde my freije, hwat bist for in man, hwat tinkst fan de wrald en de minsken,

Dan sjoch ik for eagen myn Schylgerlan, ut t wetter oprizze syn blinkende san,

Syn prachtige Toer en syn lan en syn stran,

En k antwordzje trots:Ik bin Schylger ! ) bis

 

2 As fremde my oangean om`t kweade te dwean, myn siel wolle keapje for schatten,

Dan sjoch ik wer for my myn ta en myn pa, wol earm, mar earlik as goud alle twa,

Dy roepe my t: "Dir most oare for ha",

Do jonkje, do bist in Schylger. ! ) bis

 

3 As fremde my sizze, s most gean en stean, s kykje, s leitse, s sprekke,

Dan siz`k by my self: "Ik gin, h ik wol", gyn minsk yn'e wrld, dy`t ferbjede my sol,

Te sprekken, te leitsen, ast hort my is fol,

Hwa oars docht, dy is gyn Schylger. ) bis

 

4 As minsken, forneam en ryk en geleard, my foarschrwe wolle en wtten,

Ferklearje: "It jecht en de warryt ha wy, dan sis ik,:"Ik toch, dat God dy mar hie" !

En sprekt God tjin jomme, Hy sprekt eak tsjin my,

Him folg' ik allinnich,`k bin Schylger ! ) bis

 

***************

 

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage