127 DE SON MOST YN`T HRT HA!

wrden: G.Knop wiiz: M.A,Verbarendse (oost in C)

 

1 De son most yn t hort ha, al is t nog so kad !

Al sjochst niks as wolken en striid yn wrad !

De son most yn t hort ha, wat geborre dan mei,

Jecht sal t di bringe, yn de tsjusterste dei.

 

2 Hab`n lietse op dyn lippen, un froalik gesicht,

Al kniipt di et libben, de keel soms eak ticht,

Hab`n lietse op dyn lippen, wat gebrre dan mei,

Do komst dan te boppen, de iensaamste dei.

 

3 Hab`n goed wrd fr oare, wa`t libben niks jocht,

En siz, wat di self, s bli wze docht,

Hab`n lietse op dyn lippen, ferjees nooit de mod,

De son mar yn`t hrt, en alles wrt god.

***************

 

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage