120   YN  ET  HUUS  FON  ÔDE  KEI 

         wňrden: Richard v.d.Veen  wiiz: Hindrik v.d.Meer (oost in F)

 

 1  Op é stoel fon ode Kei, der sieten un rot in un muus,

     “Goeie Kei”, sei de rot, “Goeie Kei”, sei de muus,

     “Wi komme bi Kei yn ’e  huus”.

     Refrein:

     “Mi best hear”, sei Kei, “Wont ik sit der net mei,

     ‘k Ha stollen genoog in ik ha noe myn dei”.

 

 2 Op`e tafel fon ôde Kei der sieten un hoeng in un kot,

    "Goeie, Kei", sei de hoeng, "Goeie Kei", sei de kot,

    Wi wolle hir wenje, ho liket Kei dot" ?

    refrein;

    "Mi bęst hear", sei Kei, "Wont ik sit der net mei,

    "De tafel is great in ik ha noe myn dei".

 

 3 Op et będ fon ôde Kei der sieten un koe in un schiep,

    "Goeie Kei", sei de koe, "Goeie Kei", sei et schiep,

    Wi bloeë hir mar, wont wi ha noe so'n sliep".

    refrein;

    "Mi bęst hear", sei Kei, "Wont ik sit der net mei,

    `Et będ is for jim in ik ha noe myn dei".

 

 4 Sprekkoar:

    Un kikket, un gôns, un bolle in un hos, 

    Un pod, in un barg, in un ram sonder jos,

    Un ein in un rob, in un flee in un knyn,  

    Di komen der doe ik nog ollegear yn.

    refrein;

    "Mi bęst hear", sei Kei, "Wont ik sit der net mei,

    Ik gean op et dek, in hi die wot hi sei !

                       

               ***************

 

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage