118   FRY WAEIT DE STORMWYN 

         wòrden: G.Knop. wiiz: Max Eberwein  (oost in C)

 1 Fry waeit de stormwyn oer Schylgerlan, beukje de se-en it frye stran,

    Fry sjonge de lotsen yn leitsende lucht, fjogge de stennen yn jaeijende flucht,

    Fry stroomt troch d’ieren it Schylger bloed, fry is for Schylgers it hechtste goed.

 

 2 Fry om to workjen, te helpen, te jean, sonder in minsk nei d' eagen te sjean,

    Fry om to tinken, te jouwen, wat God, har epenbière en lei yn it hó`t,

    Libje en stirre as frye joêd, dat is for Schylgers it héchtste goêd.

            

          ***************

 

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage