116 NEI DE STORM

wrden: G.Knop. wiiz : De vergenoegde vrouw (oost in F )

1 De bange nacht is wer forby, en ut is t jecht fan de Toer,

De schumjende se oer de dammen noch slacht, ) bis

De jaejende luchten dir oer.

 

2 "Wir ta n is"? sucht`t earme wiif, mar lucht en wetter ble stom,

"Wir ta n is"?, O Heer stin s by, ) bis

En joch s him werom".

 

3 De born bin' stil: allinch de klok, wordt heard en`t ritseljen fan in mues:

Dir geet de doarklink,"Hwa, hwa ist"? ) bis

De ldste sin komt tues.

 

4 Stom sjocht de mim hjar jonge oan, "Niks; for't lest ha se jyster him sien,

Mar`t wetter is goed en de lucht klearent op, ) bis

T hat him fier, om de Noard litte gien".

 

5 Hja sche by tafel, mar de hungrige born, sels kanne net ite fandei,

Dir heare se roepe troch doar en troch raem: ) bis

"Hast heard?, de kotter is wei !

 

6 Yn ienen ist, of om it hues, de hele wrld sinkt wei:

`t Steet as in kleagjende beam yn'e storm, ) bis

Ferlitten op iensame hei.

 

7 In klde stilte jaget diroer, en sget dat kleagjen op,

En`t jammerjen sefter en sefter wordt, ) bis

En eindelik hldt it op.

 

8 Wer komt in morntiid, de storm is ferby, as in spegel, it wetter s flak,

`t Hske leit dir s fredich en stil, ) bis

En`t sontse spilet op`t dak.

 

9 De gerdinnen bin del, en de loeken ticht, dirachter ist tjustere nacht,

Want t is wol tues, mar mim en born, ) bis

Hlde by in lyk de wacht.

 

***************

Geluidsfragment

 

Volgend lied 

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage