115 SKYLJELANER SANG

wrden: C.Doeksen.wiiz: D.C.de Jong en C.Doeksen (oost in G )

 

1 Wer klinkt oer bonte dunen, een stadig segesang,

Wer sjonge wien en wetter, har lied al eeuwen lang,

Wer wylde wolken waaie, wer t broest oer t vlakke stran,

Der wol k op ierde libje, al op myn Schylgerlan ! ) bis

 

2 Ien storm en gefaren, steet trouw een lde wacht,

En draait al lange jieren, sn jechten ien de nacht,

Lit schyne toch dn stralen, o wacht oer ln en s,

En doch for alle minsken, dn plicht ien rest en vree ! ) bis

 

3 S lang as 't Schylger folkje, op 't Schylger ln besteet,

S lang eak sjongt it wetter, een lid dat nooit forgeet !

Der klinkt troch alle teden, fan golven sonder tal,

Dat ien de grette wereld, s ln geet boppenl ! ) bis

**************

 

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage