113 OAN DE MAEN

wrden: G.Knop wiiz : Guter Mond (oost in D)

 

1 Stille maen, do steest so fredich, tusken jongstiid wolken yn,

Bist so restig en toch fiel ik, dat ik nerges frede fyn.

Treurig folgjik, host oer t wetter, trekst dyn jechte wei,

O what waes it libben better ku k dy folgje op dyn wei.

 

2 Stille maen, dy wol ik`t sizze, wirom`t eareme hort s slacht.

En wiroan mei bitter kleagjen, `k tinke mot by dei en nacht,

Stille maen, do meist it witte, hwat`k gyn minsk fertlle sol,

W'rom yn d'eagen trinnen sitte, en it hort is bstend fol.

 

3 Fierfort yn it heage Noarden, leit in ln, rongom yn s,

As ik tink oan ln en minsken, docht it hort my toch s w.

Want dut ln ynt heage Noarden, mei syn minsken, fry en froom,

Och, myn hort kan`t amper fetsje, onder fremde hearskers koom.

 

4 Fremde flach waeit n fan mesten, op de lde trouwe Toer,

Wir`k eak sjoch fan aest nei`t Westen, `t hele eiln waeit hy oer,

Yn de haven, fremde schippen, fremde minsken op it strn,

Fremde tael fan fremde lippen, klinkt n oer s Schylgerln.

 

5 Stille maen, toch steest do fredich, tusken jongstiidwolken yn.

Wiste, dat toch al it fremde, sol ferste yn de wyn ?

Stille maen, joch my dyn frede, frede en rest ynt bang gemoed,

Jit do op myn stille bede, fest fertrouwen yn myn bloed.

***************

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage