111 WIR DE GOLVEN FAN DE NOARDSEE RL' OP STRN

wrden: T.v.Noord-Bos wiiz: M.Mhler-Grhleert (oost in C )

 

1 Wir de golven van de Noordzee roljop stran,

Wir de buterblommen bloei ynt griene lan,

Wir de koben krite yn de horde wyn, )

Dir hat iens myn wods stien, lang is dat verlien. ) bis

2 Wyn en wetter sjongden dir for mi in lied,

Dyk en dunen wisten fan myn bnnetiid,

Koe'k mar as de kbben nei de firten fjean, )

Om de fremde kusten fan de wrd te sjean. ) bis

 

3 Wol hat mi et libben letter folle brocht,

Wir myn hrt yn jonge jieren s nei socht,

`k Waar yn firre oarden, mar de onrest drouw, )

Nergens koe`k aardzje, ien ferlangen blouw. ) bis

 

4 Nei de Toer, de haven en de de dyk,

Nei de helmedune en de Koegelwieck,

Wir de kbben krite, boppen see en strn, )

Hear ik tuus for altyd, leit myn Schylgeln. ) bis

***************

 

Geluidsfragment

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage