LIEDERENSCHAT VAN TERSCHELLING

 

0 AON SCHYLGE

wrden: Ds.Jacob Sijbrands Bakker

wiiz:(oost in F) Antje Bakker

 

1 O Schylge myn lantse, Hwat hab ik dy jeaf,

Al hwa dy net priizet, Dy fynt my toch deaf, ) bis

 

2 Dan slt ik myn earen, of geet it te bont,

Dan kan ik net swye, mar straf ze terstond ) bis

 

3 O,Schylge myn lntse, s droech en s heach,

Hwat leisto dir froalik, de Noards ynt each. ) bis

 

4 H trots bin dyn dunen, h wyt is dyn sn,

H grien bin dyn helmen, myn jeaf Schylgerln. ) bis

 

5 O,Schylge myn lntse, do leist my oant hort,

Hwa dy net rys priizet, dy docht dy te kort. ) bis

 

6 S lang asto steeste, s fest op dyn sn,

Ws fol brave minsken, myn jeaf Schylgerln. ) bis

 

***************

Geluidsfragment 

 

Volgend lied

 

Terug naar titel en beginregel

 

Terug naar Terschellinger liedjes

 

Terug naar Homepage